Mesafeli Satış Sözleşmesi Örneği

Örnek Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - Sözleşme

1.1 İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


MADDE 2 - Sözleşmenin Yapılması


2.1 Alıcı sözleşmeyi okuduğunu, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinin farkında olduğunu kabul eder.


2.2 Satıcı ve alıcı, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu,sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhengi bir tecrübesizliğin bulunmadığını kabul eder.


2.3 Alıcı, sözleme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaitine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile,hiçbir güçlük yada zorlama olmadan , düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.


2.4 Satıcı ve alıcı, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.


2.5 İş bu sözleşme, ekleri ve ekipmandeposu.net üzerinden yapılan işlemlerkapsamındatedarik edilen bilgiler ve elektronik vasıtalarla onaylanan konular kampanyalı satışlara ilişkin uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik in 6.maddesinin gerekliliklerine karşılık gelmektedir.


2.6 İş bu sözleşme hükümleri tükedici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırlık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.


2.7 İş bu sözleşme hükümleri 6098 sayılı yeni borçlar kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yeni borçlar kanunu'nun 21.maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi alıcı tarafından yapılmıştır. İş bu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu sözleşme'nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı nitelik taşımaz. İş bu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlam ifade etmemektedir.


MADDE 3 - Satıcı Bilgileri


Ünvanı: Ekipmandeposu İş Ekipmanları
Adresi: Yunus Emre Mah. Medeni Sok. No:7-5 Sancaktepe / İstanbul
Telefon: 0216 4840222
E-posta: info@ekipmandeposu.com

MADDE 4 - Alıcı Bilgileri


Adı/Soyadı/Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
E-posta:

MADDE 5 - Sözleşmeye Konu Olan Ürün Bilgileri


Sözleşme Tarihi:
Teslim Masrafları Tutarı:
Mal/Ürün/Hizmet Türü: Ürün Satışı
Miktarı:
Peşin TL Satış Fiyatı(Vergiler Dahil):

MADDE 6 - Genel Hükümler


6.1 Alıcı, Madde 5'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


6.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak kosulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.


6.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan baska bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.


6.4 Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, satıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.


6.5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için is bu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


6.6 Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile degiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.


MADDE 7 - Cayma Hakkı


7.1 Alıcı, sözleşme konusu olan ürünün kendisine veya kendisinin söylediği kişi yada kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Bu süre içerisinde telefon, e-posta veya faks ile satıcıya bildirim yapması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde; ürünün faturası kime teslim edilmiş olması fark etmeksizin satıcıya iade edilmelidir. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ardından 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli alıcıya iade edilir.


MADDE 8 - Cayma Hakkı Olmayan Ürünler


8.1 Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'in Cayma Hakki başlıklı 7.maddesi 4.fikrasi c bendine göre ; Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda tüketici cayma hakkini kullanamaz. Ayrıca tüketicinin, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı yoktur.


MADDE 9 - Yetkili Mahkemeler


9.1 İs bu Sözleşmeden dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre ALICI’nın veya SATICI’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.